Verkiezingen in Alberta testen harde rechtse wending van conservatieven (2023)

Advertentie

Lees het hoofdverhaal verder

Gesteund door

Lees het hoofdverhaal verder

De pandemie bracht de conservatieve partij in de olierijke provincie Alberta ver naar rechts. Een verkiezing op maandag zal testen of de kiezers, traditioneel onder de meest conservatieve van Canada, zullen volgen.

  • Stuur een vriend een verhaal

    Als abonnee heb je10 geschenkartikelenelke maand te geven. Iedereen kan lezen wat je deelt.

  • 44

Verkiezingen in Alberta testen harde rechtse wending van conservatieven (1)

DoorIan Austen

Foto's doorAmber Braken

Ian Austen reisde naar Calgary, Alberta en door de landelijke zuidelijke regio van de provincie.

Zittend op een caféterras met uitzicht op een park ter herdenking van de geboorteplaats van de uitgestrekte olie-industrie in de westelijke Canadese provincie Alberta, worstelden Audrey Cerkvenac en Ernestine Dumont met een politiek dilemma.

(Video) Early voting begins in Alberta election

In een provincie die lange tijd het epicentrum van de conservatieve politiek van Canada was geweest, waren de twee oudere vrouwen onwrikbare conservatieve supporters geweest.

Maar nu de provinciale verkiezingen van maandag naderden, zeiden ze dat ze waren uitgeschakeld door de schrille rechtse afslag die de conservatieve partij van de provincie had genomen toen ze Alberta regeerde tijdens de pandemie, aangewakkerd door extremistische protesten tegen Covid-beperkingen en ongegronde beweringen over vaccins.

De extreem-rechtse wending van de United Conservative Party heeft een provincie die ooit een zekere overwinning was voor de conservatieven van Canada, voor het oprapen gelegd bij de verkiezingen van maandag. Naast een referendum over de ideologische verschuiving van de partij, zou de stemming ook kunnen dienen als een graadmeter voor de conservatieve positie in het hele land.

Onder leiding van iemand die mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd vergeleek met nazi-aanhangers, is de conservatieve partij van Alberta sinds de pandemie zo ver naar rechts opgeschoven dat het een opening heeft gecreëerd voor de linkse Nieuwe Democratische Partij om de controle over de provincie te verwerven. Een conservatief verlies in Alberta zou een slag toebrengen aan de politieke levensvatbaarheid van extreemrechts in Canada.

“Door de pandemie heeft zich een radicale, rechtse groep kunnen ontwikkelen”, zei mevrouw Cerkvenac, een gepensioneerde administrateur van de gezondheidszorg, die net als mevrouw Dumont zei dat ze waarschijnlijk haar stembiljet zou beschadigen om het ongeldig te maken. "Ik moet doen wat ik kan om dit te stoppen.''

Woede over pandemische regels, met name vaccinmandaten voor grensoverschrijdend reizen, leidde tot vrachtwagenkonvooien in Alberta die zich naar het oosten verspreidden, waardoor uiteindelijk de hoofdstad van Canada bijna een maand lam lag en grensovergangen werden gesloten.

Afbeelding

De woede zette ook het politieke landschap op zijn kop en maakte de weg vrij voor een kleine, sociaal conservatieve factie van de United Conservative Party om de huidige premier en partijleider, Danielle Smith, 52, een extreemrechtse voormalige krantencolumnist en presentator van een radiotalkshow, te installeren.

Nadat ze afgelopen oktober premier was geworden, verklaarde ze dat deniet-gevaccineerden waren de “meest gediscrimineerdegroep' die ze tijdens haar leven had gezien, en in mei dook er een video op waarin ze mensen vergeleek die ervoor kozen om gevaccineerd te wordenaanhangers van Hitler.

In een provincie met een grote en langdurige Oekraïense gemeenschap, suggereerde ze dat sommige delen van Oekraïne dat wel zouden kunnen“voel meer affiniteit met Rusland” en zou moeten scheiden. Een van haar eerste wetgevingshandelingen was het ondertekenen van een wet die ze beweerde te zullen ondertekenenstaat Alberta toe federale wetten te negeren.

En mevrouw Smith overtrad ethische wetten door tussenbeide te komen namens een prominente demonstrant die vervolgd werd. Vorige week ontdekte de commissaris voor ethiek van de provincie dat ze de wetten inzake belangenverstrengeling had overtreden toen ze met haar procureur-generaal sprak namens een predikant die strafrechtelijk werd vervolgd wegens het aanzetten tot een grensblokkade als onderdeel van de protesten.

Afbeelding

“Als je kijkt naar de publieke opiniegegevens van pre-Covid, tijdens Covid en wat deze periode nu ook is; er is iets anders in het water in Alberta vanuit cultureel-politiek perspectief”, zegt Duane Bratt, politicoloog aan de Mount Royal University in Calgary, de grootste stad van de provincie.

Dat verschil kan ook bij de volgende federale verkiezingen aan de oppervlakte komen.

De conservatieven van Canada zullen premier Justin Trudeau en zijn liberale partij uitdagen bij verkiezingen die uiterlijk in oktober 2025 moeten worden gehouden.

De federale Conservatieve Partij verving haar leider tijdens de pandemie ook door een strijdlustige rechtse politicus, Pierre Poilièvre, die de demonstranten van vrachtwagenkonvooien verwelkomde in Ottawa, de hoofdstad, metkoffie en donutsen die de neiging van mevrouw Smith tot provocerende retoriek deelt.

Maandag hebben de kiezers van Alberta een grimmige keuze tussen de United Conservatives en de New Democrats, of NDP, die van 2015 tot 2019 aan de macht waren in Alberta.

(Video) Alberta election: The races to watch for on 2023 campaign trail

Afbeelding

De N.D.P. kreeg toen de macht van conservatieven, die Alberta van 1935 tot 2015 hadden geleid, door te profiteren van verdeeldheid onder conservatieven om ternauwernood een verbluffende overwinning te behalen. Ze installeerden Rachel Notley, een advocaat voor vakbonden, maar haar goedkeuringscijfers daalden toen de olieprijzen kelderden, waardoor de begroting van de provincie decimeerde. In 2019 verloor de partij de macht.

Mevr. Notley, 59, vertegenwoordigt de N.D.P. opnieuw bij deze verkiezing. Tijdens campagnestops portretteert ze mevrouw Smith als onvoorspelbaar en promoot ze ideeën die de meeste kiezers zouden afwijzen, zoals het verkopen van openbare ziekenhuizen aan een bedrijf met winstoogmerk of het laten betalen van patiënten voor openbare ziekenhuizen - beide worden in Canada als politiek giftig beschouwd.

"Deze verkiezing gaat over leiderschap en vertrouwen", zei mevrouw Notley tijdens een campagnebijeenkomst in Calgary. “Albertanen hebben er niet veel vertrouwen in dat ze op haar kunnen rekenen om onze gezondheidszorg te beschermen. ”

Mevrouw Notley zei dat ze van plan is de doorvoerlijnen uit te breiden en nieuwe scholen en ziekenhuizen te bouwen.

Afbeelding

Van haar kant waarschuwt mevrouw Smith de kiezers dat de partij van mevrouw Notley vastbesloten is om geld uit te geven dat onvermijdelijk tot hogere belastingen zal leiden.

Mevrouw Smith belooft misdaadvermindering en belastingverlagingen. Ze kijkt ook naar de Verenigde Staten om haar conservatieve waarden te definiëren en noemt gouverneur Ron DeSantis van Florida, die zojuist zijn intrede in de Republikeinse presidentiële voorverkiezingen heeft aangekondigd, 'mijn held'.

Tijdens een debat tussen de leiders van de twee partijen probeerde mevrouw Smith zich te concentreren op de prestaties van mevrouw Notley als premier.

"Mevr. Notley laat graag korrelige video's zien van dingen die ik zei terwijl ik op de radio was en de reden dat ze dat doet, is dat ze niet op haar plaat wil draaien, 'zei mevrouw Smith. "En de reden dat ze niet op haar record wil lopen, is dat het een absolute ramp was."

(Video) Alberta reflects on year of political chaos, as 2023 provincial election looms

Afbeelding

Om opnieuw premier te worden, zou mevrouw Notley haar partij maandag de meeste zetels moeten zien winnen. Haar hoop hangt grotendeels af van hoe goed haar partij zal presteren in Calgary, dat historisch gezien een wispelturige basis van steun voor links is geweest, volgens Janet Brown, het hoofd van een in Calgary gevestigd opiniepeilingsbureau. De nieuwe democraten lopen al stevig voorop in Edmonton, de hoofdstad van de provincie, en volgens enquêtes een van hun traditionele steunpunten.

"Ik sluit geen enkele mogelijke uitkomst uit", zei ze.

Een doorslaggevende factor, zei ze, kunnen de grote en snelgroeiende etnische gemeenschappen in Calgary zijn.

In een uitgestrekt gemeenschapscentrum in een wijk in Calgary waar veel Zuid-Aziatische immigranten wonen, zei Rishi Nagar, de presentator van een lokale ochtendradioshow in Punjabi, dat de Verenigde Conservatieven al veel Zuid-Aziatische kiezers van zich hadden vervreemd voordat mevrouw Smith leider werd.

Afbeelding

Haar voorganger, Jason Kenney, verscheen in zijn programma en suggereerde dat de hoge aantallen Covid-infecties in Zuid-Aziatische gemeenschappen het gevolg waren van hun niet-naleving van de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid, ook al wezen de heer Nagar en andere gemeenschapsleiders erop dat ze werkten banen die hen aan het virus hebben blootgesteld.

"Wij zijn de mensen die aan de kassa's van de supermarkten zitten", zei hij. “Wij zijn de mensen die taxi’s besturen. Wij zijn de mensen die bussen besturen. Denk je niet dat dit de reden is van de verspreiding?”

Hij zei dat veel Zuid-Aziatische kiezers erop vertrouwen dat mevrouw Notley meer geld uittrekt voor scholen en gezondheidszorg, ook al is haar partij linkser dan velen van hen. Kiezers zullen haar partij misschien niet omarmen, "maar mensen zoals Rachel Notley", zei hij. "Mensen houden niet van Danielle Smith."

Afbeelding

Mevrouw Smith heeft nog steeds steun op het platteland van Alberta.

Tijdens een junior high school-evenement op het rodeoterrein in High River, Alberta, zei de geboorteplaats van mevrouw Smith, Frank McInenly, een gepensioneerde veilingmeester, dat hij weinig behoefte had aan volksgezondheidsmaatregelen en alleen was ingeënt om op vakantie te kunnen gaan in de Verenigde Staten.

'Het hele Covid-gedoe met deze mensen die rondlopen met deze maskers op, hoe stom was dat?' hij zei.

Hoewel meneer McInenly nog lang zal doorgaan over wat hij beschouwt als de tekortkomingen van mevrouw Notley, is hij niet bepaald enthousiast over mevrouw Smith.

'Ze is in orde,' zei hij.

Meer dan wat dan ook weerspiegelt de stem van de heer McInenly zijn verlangen om de nieuwe democraten buiten de macht te houden. "Het is echt eng," zei hij. “Want als de N.D.P. ga terug naar binnen, we zijn klaar.

Afbeelding

Ian Austen, geboren in Windsor, Ontario, kreeg zijn opleiding in Toronto en woont momenteel in Ottawa. Hij schrijft al meer dan tien jaar voor The Times over Canada. @ianrausten

44

  • 44

Advertentie

Lees het hoofdverhaal verder

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 10/18/2023

Views: 5315

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.