Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (2023)

De beëindiging bij Freenet Funk - zo werkt het– Freenet Funk is een discounter die qua opzegging aanzienlijk verschilt van de andere aanbieders op de markt. Het bedrijf biedt niet alleenkorte transittijden voor de tarieven, maar momenteel de kortste contracttermijnen die momenteel te vinden zijn in mobiele telefooncontracten. In de regel kunt u zonder abonnement gebruikmaken van de meeste mobiele telefoontarievenmaandelijks opzeggen. Freenet Funk ondermijnt dit en heeft de mogelijkheid van tarievendagelijks annuleren. Het is ook heel gemakkelijk om de volgende dag van de aanbiedingen voor mobiele telefoons af te komen. Het bedrijf heeft nu ook direct een opzegknop toegevoegd aan de app.

Bij Freenet Funk staat in de FAQ:

Heb je een nieuwe? Dit is jammer! U kunt 's nachts eenvoudig annuleren. Ga hiervoor naar de app en klik op de knop "Ik wil annuleren". Na beëindiging blijft je account voorlopig staan, daarna kun je deze verwijderen of behouden. Als u later weer klant wilt worden, kunt u een nieuwe kaart bestellen (met een nieuw account als u deze eerder heeft verwijderd). Het proces begint gewoon helemaal opnieuw.

Ongeacht de korte termijn, deAnnulering bij Freenet Funkmaar de normale wettelijke regelingen zoals je die kent van andere aanbieders. In het beste geval dient u de beëindiging schriftelijk op te zeggen en ervoor te zorgen dat Freenet Funk deze beëindiging ook bevestigt. Meestal wordt dan ook de datum vermeld waarop het tarief niet meer gebruikt kan worden. In de praktijk is dit niet de volgende dag, maar vanwege de verwerkingstijd duurt het enkele dagen om dit door te voeren.

Zoals vermeld in de FAQ, heeft de opzegging ook betrekking op het gsm-tarief dat je geboekt hebt. Het Freenet radio account blijft (zonder kosten) bestaan. Indien u dit niet wenst, dient u in de melding ook te vermelden dat het account en alle bijbehorende gegevens dienen te worden verwijderd.

Inhoudsopgave

(Video) SOCIAL SECURITY UPDATE June Social Security Pay Out Dates! NEW INFORMATION REVEALED

Alternatief voor beëindiging: Pauzeer Freenet Funk

U kunt de Freenet-radiotarieven ook heel gemakkelijk pauzeren. Dan zijn er maximaal 30 dagen geen kosten meer. Dus als je de vaste tarieven voor een korte tijd niet meer nodig hebt, kun je ze voor een korte tijd afsluiten. Na 30 dagen kun je de mobiele telefoontarieven van Freenet Funk blijven pauzeren, maar dan kost elk tarief nog 29 cent.

Het bedrijf zelf schrijft ter toelichting:

Je hebt een pauzequotum van 30 vrije dagen per kalenderjaar. Dus als je op vakantie gaat of tussendoor een datadetox nodig hebt, kun je er gewoon even tussenuit. Tijdens de pauze kun je FUNK's telefonie- en sms-flatrate gebruiken, maar je data wordt permanent beperkt tot 64 kbit/s. Dingen die essentieel zijn om te overleven zoals het schrijven van WhatsApp-berichten of het beëindigen van de pauze met de FUNK-app zijn ermee mogelijk, maar alles met een beetje geduld 😉 Je betaalt slechts € 0,29/dag voor elke extra pauzedag in het jaar. U bepaalt zelf wanneer de pauze eindigt en u kunt zo vaak in- en uitschakelen als u wilt - altijd voor de volgende dag. Overigens geldt de toekenning van 30 vrije dagen altijd tot 31 december, ongeacht wanneer je contract is ingegaan. Alles wat je aan het einde van het jaar niet gebruikt, wordt weggegooid. Op 01.01. Dan is er een nieuwe 30 dagen.

De pauze heeft geen invloed op de beëindiging. Je kunt dus ondanks de pauze toch opzeggen.

Nummerportabiliteit met Freenet Funk

Freenet Funk biedt datneem je oude nummer meeen natuurlijk kan datoud telefoonnummerneem het ook mee van Freenet Funk naar een andere aanbieder. Hiervoor mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Volgens de specificaties van het Federal Network Agency moet nummerportabiliteit nu gratis zijn. Dit geldt ook als de consument overstapt op andere merken van een bedrijf - bijvoorbeeld van Freenet Funk naar Freenet Flex of een ander bedrijf in de Freenet-merkengroep.

Video: de nieuwe regels over opzegging

Buitengewone beëindiging en herroeping

In principe is er altijd het recht op buitengewone opzegging als daar een gewichtige reden voor is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bijdrage voor het geboekte tarief wordt verhoogd of als de beloofde service op lange termijn niet gegarandeerd is. Ook is het raadzaam om schriftelijk op te zeggen. De basis voor een dergelijke beëindiging is het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Daar staat onder andere:

(Video) NovaTech FX Cynthia Petion - the REAL reason for delays?

Iedere contractpartij kan doorlopende verbintenissen om gegronde redenen beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Er is sprake van een gewichtige reden indien van de opzeggende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met inachtneming van de belangen van beide partijen, niet kan worden verwacht dat hij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn. de belangrijke reden is de schending van een contractuele verplichting, opzegging is alleen toegestaan ​​na het vergeefs verstrijken van een hersteltermijn of na een vergeefse waarschuwing. Op de overbodigheid van het vaststellen van een hersteltermijn en op de overbodigheid van een waarschuwing is artikel 323 lid 2 nrs. 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Het vaststellen van een hersteltermijn en een waarschuwing is ook niet nodig als er sprake is van bijzondere omstandigheden die na belangenafweging de onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen.

Het is in ieder geval belangrijk om een ​​deadline te stellen om de aanbieder de gelegenheid te geven verbeteringen aan te brengen en eventueel een defect te verhelpen. U dient er rekening mee te houden dat dergelijke opzeggingen vaak het startpunt zijn van een juridisch geschil. Het kan daarom geen kwaad om vooraf direct een specialist (advocaat of consumentenbeschermingscentrum) in te schakelen om zo'n contractbeëindiging te bespreken.

Daarnaast heb jeKaufland mobielde mogelijkheid om het contract op te zeggen. Dit kan binnen de eerste 14 dagen na declaratie van het contract. Kaufland mobiel schrijft:

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

Telekom Deutschland Multibrand GmbH

Landgrabenweg 151

53227 Bonn

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(Video) New Scams to Watch Out For in 2023

Dit komt overeen met het herroepingsrecht, dat wettelijk is voorgeschreven. Dit recht kan niet worden uitgesloten door algemene voorwaarden of een verklaring. Klanten kunnen altijd een beroep doen op het herroepingsrecht. Maar als klant moet je relatief snel een beslissing nemen. Je hebt slechts 14 dagen na het einde van het contract om geldig te annuleren. Als je deze deadline mist, kun je het contract alleen weer beëindigen via de normale opzeggingswijzen.

Meer artikelen over opzeggen

 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (1)

  De beëindiging bij Ay Yildiz
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (2)

  De beëindiging bij Freenet Funk - zo werkt het
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (3)

  Annuleer het netzclub-gsm-tarief – u moet met alles rekening houden
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (4)

  Zeg het MagentaMobil prepaid tarief op, daar moet je op letten
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (5)

  Freenet Mobile - de juiste manier om te annuleren
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (6)

  Kaufland mobiel opzeggen – daar moet u op letten
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (7)

  Opzeggen bij DeutschlandSIM – Hoe het werkt
 • Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (8)

  De beëindiging bij Rossmann mobiel

Meer links over Freenet Funk

 • Freenet radio tarieven en prijzen
 • Freenet Funk-ervaringen
 • Freenet radio geen netwerk en geen ontvangst
 • Deactiveer de Freenet-radiomailbox
 • Overdraagbaarheid van Freenet-radionummers
 • Freenet draadloos netwerk

Opzeggen bij Freenet Funk - zo werkt het (vanaf mei 2023) - Nieuws, tips & tricks voor simkaarten, tarieven en mobiele telefoons (9)

Bastiaan Ebert

Ik volg de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en mobiele communicatie sinds 2006 en schrijf regelmatig over mobiele telefoontarieven, smartphones, Allnet Flat en andere onderwerpen die met mobiele communicatie te maken hebben. Het doel is om de consument zo eenvoudig mogelijk en toch volledig te informeren over de producten die op de markt zijn en vooral om de nieuwe ontwikkelingen op een begrijpelijke manier te beschrijven. Als je problemen of vragen hebt, gebruik dan gewoon de opmerkingen of schrijf me rechtstreeks. Meer over mij en mijn achtergrond:Wie schrijft hier?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 11/06/2023

Views: 5369

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.