Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (2023)

In deze blogpost ga ik in op dashboards en apps in Power BI. Deze functies zijn te vinden in de online Power BI-service, met name in het werkruimtegebied.

Dashboards worden gebruikt om informatie te consolideren, terwijl apps worden gebruikt om dashboards samen te vatten.

Ook leg ik uit wat je nog meer kunt doen met dashboards en apps in Power BI.Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Inhoudsopgave

Dashboards maken in Power BI App Online Service

U wilt bijvoorbeeld informatie verzamelen van verschillende pagina's binnen een rapport of verschillende rapporten in uw werkruimte. U kunt een dashboard gebruiken om deze gegevens samen te stellen.

Om een ​​dashboard te maken moet je de benodigde informatie vastzetten.

Binnen elke visual is er een speldpictogram.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (1)

Hiermee kunt u die specifieke visualisatie vastzetten.

Ik zal deze kaartvisualisatie vastzetten.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (2)

Ik kan deze visualisatie vastmaken aan een bestaand dashboard of een nieuw dashboard.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (3)

Ziekeen nieuw dashboard makengenaamdUBG-demodashboarden zet de visualisatie vast.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (4)

Ik zal deze grafiek ook vastzetten.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (5)

Onder de tegelafbeelding is er een optie om een ​​thema te selecteren.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (6)

Ik selecteer het huidige thema om de originele kleuren te behouden.

Vervolgens speld ik ook de kaart en nog een kaart.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (7)

Daarna kan ik naar het dashboard.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (8)

Op de dashboardpagina worden de vastgezette visualisaties weergegeven als tegels.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (9)

En we kunnen ze door het gebied verplaatsen om het dashboard naar wens in te delen.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (10)

U kunt ook op de tegels klikken om naar de overeenkomstige rapportpagina's te gaan. Dit maakt het veel gemakkelijker om tussen een dashboard en een rapport te schakelen.

Ook via dit uitklapmenu kan ik mijn weg naar het dashboard vinden.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (11)

Dashboards zijn als rapporten, waarin ze allebei informatie presenteren.

Het verschil tussen beide is dat u met dashboards belangrijke inzichten uit een reeks verschillende pagina's of rapporten kunt consolideren.

Met andere woorden, het wordt op grotere schaal gedaan.

Dashboards zijn krachtig als het gaat om het consolideren van informatie.

Bij het presenteren van uw rapporten kunt u dashboards gebruiken om uw gegevens samen te stellen. Wanneer u over een bepaald onderwerp wilt praten, kunt u op een tegel klikken en naar dat specifieke rapport worden geleid.

Andere functies in het dashboard

Er zijn ook nieuwe functies die u kunt gebruiken.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (12)

U kunt bijvoorbeeld in elk rapport opmerkingen toevoegen en samenwerken met uw team.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (13)

De ... gebruikenAbonnerenfunctie, kunt u ook e-mailabonnementen maken die een link naar uw rapporten e-mailen.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (14)

U kunt hier ook bladwijzers maken.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (15)

Al deze kunnen worden geautomatiseerd met behulp van een software genaamdpoortdie uw rapporten automatisch bijwerkt.

Apps maken in Power BI Online Service

Vervolgens zal ik het hebben over apps.

U kunt een app voor een werkruimte maken die alle belangrijke dashboards en rapporten die u heeft, kan samenvatten.

Met andere woorden, apps zijn een manier om belangrijke inzichten uit verschillende werkruimten samen te vatten.

Op de rapportenpagina is er een optie om elk rapport in de app op te nemen.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (16)

In dit geval heb ik een paar rapporten in mijn app opgenomen. Ik heb ook een dashboard toegevoegd.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (17)

Aangezien ik al een app heb gemaakt, heb ik de mogelijkheid om deze te wijzigen met behulp vanApp bijwerken.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (18)

Als ik nog geen app heb gemaakt, wordt deze knop weergegeven alsApp maken.

En dan gaat u naar deze app-pagina.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (19)

Het zal u vragen om een ​​naam voor uw app te maken en vervolgens kunt u deze aanpassen aan het doel ervan.

Ik open een app die ik al heb gemaakt om je te laten zien wat erin zit.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (20)

Als je op de app klikt, kom je op deze pagina.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (21)

De app toont een overzicht van alle verschillende rapporten die je daar hebt geplaatst. Het is een nieuwe ervaring in vergelijking met dashboards en rapporten.

Er zit potentie in de functionaliteit van apps in Power BI.

Ik kan door alle verschillende rapporten en rapportpagina's klikken die ik in de app heb opgenomen.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (22)

En u kunt snel terug navigeren door te selecterenAppsen het zal u terugleiden naar de pagina met apps.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (23)

Ik ben ook gegroeid om apps ook als distributiemethode te gebruiken. Het is handig als u veel gegevens moet verzamelen.

***** Gerelateerde Links *****
Maak overtuigende Power BI-dashboards met hoogwaardige inzichten
Werk uw Power BI-dashboard bij – Power BI Online-service
Beste tips voor het gebruik van de apps binnen Power BI Online Service

Conclusie

Ik heb uitgelegd hoe dashboards en apps kunnen worden gebruikt in Power BI. Het is aan u om het aan te passen aan de behoeften van uw organisatie. Er zijn veel functies die u kunnen helpen uw rapporten effectief te presenteren.

Dashboards en apps zijn een geweldig hulpmiddel om een ​​verscheidenheid aan informatie van verschillende plaatsen te verzamelen en deze op één plaats te consolideren.

Ik hoop dat je wat waardevolle inzichten uit deze blog hebt gehaald! Succes!

Sam.

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (24)

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (25)

Dashboards en apps maken in Power BI Service - Master Data & AI Skills (26)

FAQs

Can you create dashboards in Power BI service? ›

Dashboards are a feature of the Power BI service, not Power BI Desktop. You can't create dashboards in the Power BI mobile apps, but you can view and share them there.

What is the AI capability of Power BI? ›

In Power BI, you can use AI Insights to gain access to a collection of pre-trained machine learning models that enhance your data preparation efforts. You can access AI Insights in the Power Query Editor. You can find its associated features and functions through the Home and Add Column tabs in Power Query Editor.

What is a dashboard in Power BI service? ›

A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that tells a story through visualizations. Because it's limited to one page, a well-designed dashboard contains only the highlights of that story. Readers can view related reports for the details.

What is the purpose of dashboard reporting? ›

Dashboard reporting is a visual representation of your company's key performance indicators (KPIs). Using data from other reports, dashboard visuals provide charts and graphs to give an at-a-glance vision of your company's performance.

What is the role of AI in power system? ›

In this way the performance of the transmission line can be improved. Several problems in power systems cannot be solved by conventional techniques are based on several requirements which may not feasible all the time. In these situations, artificial intelligence techniques are the obvious and the only option.

What are the AI capabilities in Power Apps? ›

To learn how to use the new AI features in Power Apps, see:
  • Build apps through conversation (preview)
  • Add Chatbot control to a canvas app (preview)
  • Add Copilot control to a canvas app (preview)
  • Leverage Azure OpenAI Service in AI Builder (preview)
Mar 15, 2023

What tool to use to create dashboard? ›

Some of the best free dashboard tools for visualizing your metrics and KPIs are Datapad, Grafana, Databox, Dasheroo, FineReport, Metabase, Google Data Studio, Matomo, Tableau, and Inetsoft.

Are dashboards easy to design? ›

Great dashboards are clear, intuitive, and customizable.

They show trends and changes in data over time. They are easily customizable. The most important widgets and data components are effectively presented in a limited space.

What are the three main purposes for a dashboard? ›

Dashboard uses

Dashboards are useful for monitoring, measuring, and analyzing relevant data in key areas.

Which reports are used in dashboard? ›

You can use three different types of dashboard reports: operational, strategic, and analytical. Each of these helps different people in the business make decisions.

What are the 4 elements of dashboard? ›

Remember, the basic element of a dashboard are Objective (+primary and secondary drivers), Performance Indicator, Target and Activities.

What is the best first step when planning your dashboard? ›

Identifying the audience: Knowing your audience is the first step in creating a dashboard plan. This helps you tailor the dashboard to their needs and preferences, making it more useful and relevant.

What exactly AI means? ›

Artificial intelligence leverages computers and machines to mimic the problem-solving and decision-making capabilities of the human mind.

What are the artificial intelligence techniques in power system report? ›

Today, the main AI techniques found in power systems applications are those utilising the logic and knowledge representations of expert systems, fuzzy systems, artificial neural networks (ANN) and, more recently, evolutionary computing.

What is AI power technology? ›

Artificial intelligence (AI) technology simulates human intelligence using computer systems powered by advanced machine learning algorithms.

What are the 4 AI capabilities? ›

According to the current system of classification, there are four primary AI types: reactive, limited memory, theory of mind, and self-aware.

What are the two types of Power Apps? ›

There are two main types of Power Apps: Canvas apps and Model-driven apps. Previously, Power Apps Portals would have fallen under this category. Microsoft have since released Power Pages, a standalone product that has evolved from the functionality of Power Apps Portals.

What are the three AI models? ›

There are 3 types of artificial intelligence (AI): narrow or weak AI, general or strong AI, and artificial superintelligence.

What are the two types of AI models? ›

Artificial intelligence is generally divided into two types – narrow (or weak) AI and general AI, also known as AGI or strong AI.

What makes an effective dashboard? ›

Great dashboards are clear, intuitive, and customizable.

They display information clearly and efficiently. They show trends and changes in data over time. They are easily customizable. The most important widgets and data components are effectively presented in a limited space.

What tool do you use to create performance dashboards? ›

Some of the best free dashboard tools for visualizing your metrics and KPIs are Datapad, Grafana, Databox, Dasheroo, FineReport, Metabase, Google Data Studio, Matomo, Tableau, and Inetsoft.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 18/12/2023

Views: 5499

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.